top of page

Finding Flow tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Finding Flow Oy

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava

Janita Rannisto, p. 040 24 22519, janita.rannisto@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön oma suostumus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, laskutus, asiakassuhteen ylläpito, läsnäoloseuranta ja markkinointi. Kerätyillä rekisteritiedoilla todetaan myös henkilön täysi-ikäisyys tai alaikäisen oppilaan huoltajan tiedot.  Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

  • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

  • maksuehtojen hyväksyntä,

  • työtehtävään liittyvät tiedot, kuten tehtävänimike ja vastuualue

  • työnantajayritystä koskevat tiedot

  • tapahtumatiedot, kuten rekisteröidyn osallistuminen tilaisuuksiin

  • tiedot rekisteröidyn käyttämistä markkinoinnin sisällöistä, kuten viestien avaus- ja klikkaustiedot

  • tiedot tiedonkeruu  ja/tai markkinointikielloista asiakaskohtaisesti.

  • asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten asiakkaan/oppilaan ilmoittautmistiedot ja läsnäolo tanssitunneilla tai muilla kursseilla

  • asiakkaalle (alaikäisellä huoltajalle) kohdistetut ja tarjotut edut, palvelut ja kampanjat sekä niiden käyttö

Rekisterin tietoja säilytetään toistaiseksi, mutta enintään kuusi vuotta.  

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta rekisteröitymisen/ilmoittautumisen yhteydessä sekä asiakassuhteen aikana sähköpostitse, puhelimitse ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Lisäksi tietoja saadaan julkisista lähteistä, kuten internetistä yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille lukuunottamatta kirjanpitäjää laskutuksen/maksuliikenteen osalta. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Oikeus tulla unohdetuksi; asiakasrekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Poistopyyntö on lähetettävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

 

Henkilötietolain 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjän käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipide tutkimusta, samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

bottom of page